ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) opgaaf 2019

 • naam: Stichting Cinebergen
 • RSIN/fiscaal nummer: 807477060
 • contactgegevens: Stichting Cinebergen, Eeuwigelaan 7 1861 CL Bergen NH, info@cinebergen.nl www.cinebergen.nl
 • doelstelling: De stichting heeft tot doel het bevorderen van de vertoning van kwaliteitsfilms en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • beleidsplan (zie Beleidsplan Cinebergen 2017 – 2019)
 • bestuurssamenstelling:
  mevrouw F. Pijls, voorzitter
  de heer P.F. Hegeman, vicevoorzitter
  mevrouw M. Koning, penningmeester
  mevrouw L. Verburg, bestuurslid
  de heer B. Hortensius, bestuurslid
 • beloningsbeleid: De bestuurders genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.
 • verslag van de uitgeoefende activiteiten (zie Activiteitenkalender 2018)
 • financiële verantwoording  (zie Balans per 31 december 2017 en 2018 en Staat van baten en lasten 2017 en 2018)